Znajdujesz się tutaj

Przegląd

Zawartość

Polityka prywatności

Bardzo cieszymy się z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla kierownictwa firmy Schmersal Ltd. (dalej zwanej „firmą”) niezwykle ważna.

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu osoby, której dane dotyczą, są zawsze przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz krajowymi przepisami w zakresie danych osobowych, jakim podlega firma.  Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności nasza firma chciałaby przedstawić charakter i zakres zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nią danych osobowych.  Ponadto niniejsza Polityka Prywatności informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych, firma wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia najlepszej możliwej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.  Niemniej jednak przesyłanie danych przez Internet zawsze narażone jest na luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować pełnej ochrony. Dlatego też wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo przekazywać nam dane innymi kanałami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka Prywatności firmy opiera się na definicjach stosowanych przez europejski organ regulacyjny w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).  Chcemy, by nasza Polityka Prywatności była przejrzysta, czytelna i zrozumiała dla wszystkich odbiorców, w tym naszych klientów i partnerów biznesowych. W związku z tym na wstępie wyjaśniamy stosowane w niej pojęcia.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera między innymi takie pojęcia jak:

 • a) Dane osobowe
  Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”).  Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.
 • b) Osoba, której dane dotyczą
  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, ktrej dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie
  Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania to oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie
  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny konkretnych czynników osobowych osoby fizycznej, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy danej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • f) Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • g) Administrator (odpowiedzialny za przetwarzanie)
  Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 • h) Podmiot przetwarzający
  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • i) Odbiorca
  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia
  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które mogą przetwarzać dane osobowe z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 • k) Zgoda
  Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, innymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałymi przepisami o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest:

Schmersal-Polska Sp.j.
Baletowa 29
02-867 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 250 88 00
E-Mail: info@remove-this.schmersal.pl

Internet: www.schmersal.pl

3. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

ul. Baletowa 2902-867, WarszawaPolska

Tel.: +48 22 250 88 00

E-Mail: rodo@remove-this.schmersal.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w przypadku wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych.

4. Utrwalanie danych ogólnych i informacji

Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej firmy, strona ta utrwala szereg ogólnych danych i informacji. Tego typu ogólne dane i informacje są tymczasowo zapisywane w logach serwera.  Następujące dane są utrwalane bez udziału osób, których dane dotyczą, i przechowywane do chwili ich automatycznego usunięcia: (1) typ i wersja przeglądarki, (2) system operacyjny systemu uzyskującego dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi na naszą stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), (4) podstrony naszej witryny internetowej, na które wchodzi system uzyskujący dostęp, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres IP, (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje służące do obrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Firma nie może wykorzystywać takich ogólnych danych i informacji do wyciągania żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są natomiast potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii zastosowanej na naszej strony internetowej oraz (4) udostępniania organom ścigania niezbędnych informacji w przypadku ataku cybernetycznego. Te gromadzone anonimowo dane i informacje są analizowane przez firmę do celów statystycznych oraz w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w firmie, tak by zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.  Anonimowe dane z logów serwera są przechowywane osobno od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust.1 lit. f) RODO.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie, podając przy tym swoje dane osobowe. Dane osobowe przekazywane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie pozyskiwane są za pomocą ekranu wprowadzania danych służącego do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora danych i do jego własnych celów. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, takim jak  dostawcy usług kurierskich, którzy również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Z chwilą rejestracji osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie, zapisywane są również adres IP nadany tej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji.  Dane te są zapisywane z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie konieczności, umożliwić wyjaśnienie ewentualnych popełnionych przestępstw. Zapisywanie tych danych jest zatem niezbędne w związku z bezpieczeństwem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Dane te zasadniczo nie będą przekazywane stronom trzecim, o ile nie będzie to konieczne ze względu na obowiązek ustawowy lub na potrzeby postępowania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie do oferowania tej osobie treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z systemów administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator odpowiedzialny za przetwarzanie w każdym momencie udzieli jej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto administrator odpowiedzialny za przetwarzanie sprostuje lub usunie dane osobowe na życzenie lub wniosek osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem że nie istnieje prawny obowiązek przechowywania tych danych. W tym kontekście inspektor ochrony danych wskazany w niniejszej Polityce Prywatności oraz wszyscy pracownicy administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie są do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Korzystanie z katalogu online

Do korzystania z katalogu internetowego na naszej stronie internetowej http://www.schmersal.net konieczne są różnego rodzaju dane dodatkowe, dzięki którym jesteśmy w stanie przetwarzać zapytania i zamówienia osób, których dane dotyczą.  Wymagane są następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy

Wymienione dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:

 • do obsługi zapytań

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust.1 lit. b) RODO.

7. Subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie internetowej firmy użytkownicy mają możliwość skorzystania z subskrypcji jej biuletynu. Dane osobowe przekazywane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie z chwilą subskrypcji biuletynu pozyskiwane są za pomocą ekranu wprowadzania danych służącego do zamawiania subskrypcji.

W przypadku uzyskania wyraźnej zgody w oparciu o art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a) RODO, za pomocą biuletynu firma będzie regularnie informowała swoich klientów i partnerów biznesowych o swoich usługach.  Osoba, której dane dotyczą, może być odbiorcą biuletynu naszej firmy tylko wtedy, gdy (1) posiada ważny adres e-mail i (2) zarejestruje się jako odbiorca biuletynu. Na adres e-mail podany przy pierwszej rejestracji przez osobę, której dane dotyczą, ze względów prawnych wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem, stanowiąca część mechanizmu podwójnej zgody (double opt-in).  Wiadomość ta pozwala sprawdzić, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymywanie biuletynu jako osoba, której dane dotyczą.

Przy subskrypcji biuletynu zapisujemy również nadany przez dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego używanego w momencie rejestracji przez osobę, której dane dotyczą, oraz datę i godzinę rejestracji.  Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby umożliwić ewentualne późniejsze prześledzenie niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służy ochronie prawnej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji odbiorców biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wysyłki naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą otrzymywać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji, na przykład w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach świadczenia usługi biuletynu nie będą przekazywane stronom trzecim.  Osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować w dowolnym momencie z subskrypcji naszego biuletynu. W każdej chwili może również wycofać zgodę na przechowywanie danych osobowych, udzieloną na potrzeby wysyłki biuletynu.  W tym celu w każdym biuletynie umieszczony jest stosowny link.  Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie lub informując go o tym w inny sposób, na przykład wysyłając w dowolnym momencie wiadomość na adres  UFranke@remove-this.schmersal.com.

8. Śledzenie biuletynu

Biuletyny firmy KAS zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel zliczający to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca zapis i analizę logów. Pozwala to na statystyczną ocenę skuteczności lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Dzięki osadzonemu pikselowi zliczającemu firma może określić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki z wiadomości zostały przez tę osobę aktywowane.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli zliczających umieszczonych w biuletynach są zapisywane i analizowane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowywania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osób, których dane dotyczą.  Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. . Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili wycofać swoją osobną zgodę udzieloną w ramach procedury podwójnej zgody. Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu zostanie automatycznie potraktowana przez firmę jako wycofanie takiej zgody.

9. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Z uwagi na przepisy prawa strona internetowa firmy zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny oraz bezpośrednią komunikację z naszą firmą, w tym ogólny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).  W przypadku kontaktu osoby, której dane dotyczą, z administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu nawiązania z nią kontaktu lub przetwarzania tych danych. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.  Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu przebiega zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną zgodę osoby, której dane dotyczą. 

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub o ile zostało to przewidziane przez europejski organ regulacyjny bądź innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, jakim podlega administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.

W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania danych określonego przez europejski organ regulacyjny bądź innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Przekazywanie danych

Poza celami wymienionymi poniżej, dane osobowe osób, których dane dotyczą, nie będą przekazywane stronom trzecim.  Dane osobowe przekazywane są stronom trzecim wyłącznie:

 • w przypadku udzielenia wyraźnej zgody w oparciu o art. 6 par. 1 ust.1 lit. a) RODO,
 • gdy przekazanie jest konieczne zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych, gdy nie ma powodu, by zakładać, że osoba, której dane dotyczą, posiada nadrzędne prawo własności do nieprzekazanych danych,
 • gdy przekazanie stanowi obowiązek ustawowy zgodnie z art. 6 par. 1 ust.1 lit. c) RODO, lub
 • gdy jest to dozwolone na mocy prawa i wymagane do realizacji stosunków umownych z osobą, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 par. 1 ust.1 lit. b) RODO.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny, zażądać od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • b) Prawo dostępu
  Zgodnie z art. 15 RODO, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny, uzyskać nieodpłatnie od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie dostęp do dotyczących jej danych osobowych i ich kopii.  Ponadto europejski organ regulacyjny przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania następujących informacji:
  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, a w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 par. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach podejmowania takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczące, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • c) Prawo do sprostowania danych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny zgodnie z art. 16 RODO, żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.  Ponadto, z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny zgodnie z art. 17 RODO, żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne i jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeżeli zastosowanie ma jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych zapisanych przez firmę, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.  Inspektor ochrony danych lub inny pracownik zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.
  Jeżeli firma upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 par. 1 RODO jako administrator ma obowiązek je usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma podejmie uzasadnione działania, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane, że osoba, której dane dotyczą, żąda, aby administratorzy ci usunęli wszelkie linki do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne. Inspektor ochrony danych lub inny pracownik firmy zadba w poszczególnych przypadkach o realizację niezbędnych działań.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny zgodnie z art. 18 RODO, żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła wobec przetwarzania sprzeciw na mocy art. 21 par. 1 RODO, przy czym nie stwierdzono jeszcze, czy uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zapisanych przez firmę, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.  Inspektor ochrony danych lub inny pracownik firmy zadba o ograniczenie przetwarzania.
 •  f) Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła administratorowi.  Ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 par. 1 lit. a) RODO lub art. 9 par. 2 lit. a) RODO bądź na podstawie umowy w myśl art. 6 par. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że takie przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 par. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez firmę lub innym pracownikiem firmy.
 • g) Prawo do sprzeciwu
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 par. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
  Firmie nie wolno już wtedy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Jeżeli firma przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez firmę do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie będzie już można przetwarzać do takich celów.
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez firmę do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 par. 1 RODO, wówczas osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem firmy. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny, nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas firma wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ regulacyjny zgodnie z art. 21 RODO, do wycofania w dowolnej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.  Osoby chcące skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu proszone są o kontakt pod adresem e-mail rodo@remove-this.schmersal.pl

13. Ochrona danych w przypadku podań o pracę i w procesie rekrutacyjnym

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego.  Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to w szczególności miejsce w sytuacji, gdy kandydat przesyła stosowne dokumenty rekrutacyjne administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Wszystkie dane osobowe zbierane i przetwarzane w związku z ubieganiem się o pracę w firmie są chronione przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.  Jeżeli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przesłane dane zostaną zapisane na potrzeby realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od powiadomienia kandydata o decyzji odmownej, pod warunkiem że żadne inne uzasadnione interesy administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie nie stoją na przeszkodzie takiemu usunięciu danych. Inny uzasadniony interes w tym sensie stanowi np. obowiązek przeprowadzenia dowodu w postępowaniu zgodnym z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG). W przypadku udzielenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO wykorzystujemy dane osobowe do przetwarzania aplikacji w naszym przedsiębiorstwie i wysyłania odpowiednich wiadomości. W dowolnym momencie możliwe jest cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody można wysłać w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres praca@remove-this.schmersal.pl.

14. Pliki cookie

 Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki automatycznie tworzone przez przeglądarkę po wejściu na naszą stronę internetową i przechowywane na urządzeniu użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu). Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. Plik cookie zapisuje informacje na temat wykorzystywanego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że możemy w ten sposób pozyskać bezpośrednie informacje o tożsamości użytkownika. Jednym z powodów dla stosowania plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszych usług. Na przykład, stosujemy pliki cookie sesji, dzięki którym wiemy, które z podstron użytkownik odwiedził. Pliki te są automatycznie usuwane, gdy użytkownik opuści naszą stronę internetową.

Używamy także czasowych plików cookie, by zoptymalizować łatwość obsługi. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas.

W przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej celem skorzystania z naszych usług, system automatycznie wykrywa, że to kolejna wizyta, oraz przywołuje wprowadzone wcześniej dane i ustawienia, w związku z czym nie trzeba ich wprowadzać ponownie. Ponadto pliki cookie służą nam do opracowywania statystyk dotyczących wykorzystania naszej strony internetowej oraz oceny świadczonych przez nas usług, abyśmy mogli je optymalizować. W przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie, dane pliki cookie informują nas o powrocie użytkownika.  Pliki te są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są konieczne do wyżej wymienionych celów oraz do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 par. 1 ust.1 lit. f) RODO. 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Niemniej jednak można skonfigurować przeglądarkę tak, by nie zapisywała plików cookie na komputerze lub zawsze przed zapisaniem nowego pliku cookie informowała o tym użytkownika. Całkowite odrzucenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji na naszej stronie internetowej.

15. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu Facebook

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty serwisu Facebook. Facebook jest serwisem społecznościowym.

Serwis społecznościowy to internetowy portal społecznościowy, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może być platformą służącą do wymiany opinii i doświadczeń lub może umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego m.in. tworzenie prywatnych profili, wysyłanie zdjęć i tworzenie sieci znajomych.

Spółką zarządzającą serwisem Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych jest w przypadku osób mieszkających poza granicami USA lub Kanady Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i zawierającej komponent Facebook (wtyczkę Facebook), przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, automatycznie pobiera obraz odpowiedniego komponentu Facebook z serwisu Facebook.  Ze wszystkimi wtyczkami Facebook można się zapoznać pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL(jęz. angielski). W ramach tej procedury technicznej firma Facebook uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli taka osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Facebook, wówczas przy każdych jej odwiedzinach naszej strony internetowej i przez cały czas przebywania na tej stronie Facebook rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebook i przypisywane przez firmę Facebook do konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Facebook zintegrowany z naszą stroną internetową, taki jak przycisk „Lubię to”, wówczas Facebook przypisze takie dane osobowe do osobistego konta użytkownika Facebook takiej osoby i je zapisze.

Za pośrednictwem komponentu Facebook firma Facebook otrzymuje informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie Facebook w czasie odwiedzin naszej strony internetowej, bez względu na to, czy dana osoba kliknie komponent Facebook. Jeżeli przesyłanie tego typu informacji do firmy Facebook nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy firma Facebook publikuje informacje na temat prywatności w związku ze zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych przez firmę Facebook.  Można tam również znaleźć informację, jakie opcje ustawień są dostępne w serwisie Facebook celem ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. Dostępny jest także szereg aplikacji blokujących przekazywanie danych firmie Facebook, takich jak Facebook Blocker firmy Webgraph do nabycia na stronie http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z takich aplikacji do blokowania przekazywania danych firmie Facebook.

16. Zasady ochrony danych dotyczące używania usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci polega na gromadzeniu, zbieraniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci rejestruje między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do określonej strony internetowej (tzw. strony odsyłającej), informacje o podstronach witryny internetowej, do których uzyskano dostęp, oraz to, jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza sieci jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści płynących z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Do analizy sieci za pomocą usługi Google Analytics administrator odpowiedzialny za przetwarzanie używa dodatku „_gat._anonymizeIp”.  Za jego pomocą Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeżeli uzyskuje ona dostęp do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, aby generować dla nas raporty online pokazujące aktywność na naszych stronach internetowych oraz na potrzeby świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały już omówione powyżej. Dzięki zapisaniu pliku cookie firma Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. . Przy każdym wywołaniu jednej z podstron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i z którą zintegrowano komponent Google Analytics, do przeglądarki internetowej w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie kierowana jest prośba od odpowiedniego komponentu Google Analytics o przesłanie danych do firmy Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą. Dane te służą firmie Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a tym samym umożliwiają rozliczenia na zasadzie prowizji.

Pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt danej osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych wspomniane dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane firmie Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych.  W pewnych okolicznościach firma Google może przekazywać dane osobowe zgromadzone w ramach tej procedury technicznej stronom trzecim.

Jak zaznaczono powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, korzystając w tym celu z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej. W ten sposób można na stałe zablokować zapisywanie plików cookie.  Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również firmie Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Plik cookie zapisany już przez usługę Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się rejestrowaniu wygenerowanych przez usługę Google Analytics danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, zapobiegając tym samym takiemu rejestrowaniu i przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten informuje usługę Google Analytics za pośrednictwem technologii JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane usłudze Google Analytics.  Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest uważana przez firmę Google za wyrażenie sprzeciwu.  Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie, wówczas w celu wyłączenia narzędzia Google Analytics osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji tego dodatku.

Więcej informacji na temat obowiązujących zasad ochrony danych stosowanych przez firmę Google można znaleźć na stronach https://www.google.co.uk/intl/eng/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.  Szczegółowe informacje o usłudze Google Analytics dostępne są pod adresem https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/#?modal_active=none.

17. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu Google+

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponent Google+.  Google+ jest tzw. serwisem społecznościowym. Serwis społecznościowy to internetowy portal społecznościowy, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może być platformą służącą do wymiany opinii i doświadczeń lub może umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego m.in. tworzenie prywatnych profili, wysyłanie zdjęć i tworzenie sieci znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i zawierającej przycisk Google+, przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, automatycznie pobiera obraz odpowiedniego przycisku Google+ z serwisu Google. W ramach tej procedury technicznej firma Google uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą. Więcej informacji na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeżeli taka osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Google+, wówczas przy każdych jej odwiedzinach naszej strony internetowej i przez cały czas przebywania na tej stronie Google rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez firmę Google do konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych z naszą stroną internetową, by przekazać rekomendację Google +1, wówczas Google przypisze takie dane osobowe do osobistego konta użytkownika Google+ takiej osoby i je zapisze. Google zapisuje rekomendację Google +1 przekazaną przez osobę, której dane dotyczą, i upublicznia ją zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest zapisywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie profilowe, a następnie jest wykorzystywana w ramach innych usług Google, takich jak wyniki wyszukiwania Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych bądź w połączeniu z reklamami. Ponadto firma Google ma możliwość powiązania odwiedzin na niniejszej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi Google. Google zapisuje te dane osobowe również w celu doskonalenia lub optymalizacji poszczególnych usług Google.

Za pośrednictwem przycisku Google+ firma Google otrzymuje informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie Google+ w czasie odwiedzin naszej strony internetowej, bez względu na to, czy dana osoba kliknie przycisk Google+.

Jeżeli przesyłanie tego typu informacji do firmy Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat obowiązujących w Google zasad ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Więcej informacji na temat przycisku Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Zasady ochrony danych dotyczące używania systemu Google AdWords

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową system Google AdWords. Google AdWords to usługa wykorzystywana do reklamy internetowej, umożliwiająca reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy zdefiniować pewne słowa kluczowe, dzięki którym reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google tylko wtedy, gdy użytkownik wpisze w wyszukiwarce hasło odnoszące się do danego słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na powiązane tematycznie strony internetowe za pomocą automatycznego algorytmu i przy użyciu zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

Operatorem usługi Google AdWords jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem stosowania Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej przez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników na stronach internetowych innych firm oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, a także wyświetlanie reklam innych firm na naszej stronie internetowej.

Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, firma Google zapisze w jego systemie informatycznym tzw. plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, wyjaśniono wyżej. Plik cookie konwersji wygasa po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika. Aktualny plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy na naszej witrynie internetowej zostały wywołane określone podstrony, takie jak koszyk w systemie sklepu internetowego. Plik cookie konwersji pozwala nam i firmie Google stwierdzić, czy użytkownik, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerował przychód, tzn. czy dokonał zakupu, czy też go anulował.

Dane i informacje gromadzone za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane przez firmę Google do generowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Statystyk tych używamy z kolei wewnętrznie do ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. w celu określenia skuteczności lub niepowodzenia danej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy korzystający z systemu Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Pliki cookie konwersji służą do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane firmie Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych. W pewnych okolicznościach firma Google może przekazywać dane osobowe zgromadzone w ramach tej procedury technicznej stronom trzecim.

Jak zaznaczono powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, korzystając w tym celu z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej. W ten sposób można na stałe zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również firmie Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Plik cookie zapisany już przez usługę Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamie Google dostosowanej do zainteresowań. W tym celu musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki wywołać adres www.google.de/settings/adsi wprowadzić odpowiednie ustawienia.

Więcej informacji na temat obowiązujących w Google zasad ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

19. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu LinkedIn

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty firmy LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowy portal społecznościowy, który umożliwia użytkownikom podtrzymywanie relacji z istniejącymi już kontaktami biznesowymi oraz pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych. Z serwisu LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników w ponad 200 krajach. LinkedIn stanowi tym samym największą obecnie platformę do nawiązywania kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem serwisu LinkedIn jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada firma LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdej wizycie na podstronie naszej witryny internetowej, która posiada zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), komponent ten sprawia, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera obraz komponentu z LinkedIn. . Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej firma LinkedIn uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli taka osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, wówczas przy każdych jej odwiedzinach naszej strony internetowej i przez cały czas przebywania na tej stronie LinkedIn rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez firmę LinkedIn do konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych z naszą stroną internetową, wówczas LinkedIn przypisze takie dane osobowe do osobistego konta użytkownika LinkedIn takiej osoby i je zapisze.

Za pośrednictwem komponentu LinkedIn firma LinkedIn otrzymuje informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie LinkedIn w czasie odwiedzin naszej strony internetowej, bez względu na to, czy dana osoba kliknie komponent LinkedIn. Jeżeli przesyłanie tego typu informacji do firmy LinkedIn nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony inter netowej.

Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn udostępnia możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych reklam/ogłoszeń oraz zarządzania ich ustawieniami. Ponadto LinkedIn korzysta z usług takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą stosować pliki cookie. Takie pliki cookie można zablokować pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące zasady ochrony danych firmy LinkedIn można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zasady dotyczące stosowania plików cookie przez firmę LinkedIn dostępne są pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu Xing

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty serwisu Xing. Xing to internetowy portal społecznościowy, który umożliwia użytkownikom podtrzymywanie relacji z istniejącymi już kontaktami biznesowymi oraz pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy Xing mogą zakładać własne profile. Na przykład, firmy mogą zakładać profile firmowe lub publikować ogłoszenia o pracę.

Operatorem portalu Xing jest XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i zawierającej komponent Xing (wtyczkę Xing), przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, automatycznie pobiera obraz odpowiedniego komponentu Xing z portalu Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej firma Xing uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli taka osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w portalu Xing, wówczas przy każdych jej odwiedzinach naszej strony internetowej i przez cały czas przebywania na tej stronie Xing rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez firmę Xing do konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Xing zintegrowanych z naszą stroną internetową, na przykład, przycisk „Udostępnij”, wówczas Xing przypisze takie dane osobowe do osobistego konta użytkownika Xing takiej osoby i je zapisze.

Za pośrednictwem komponentu Xing firma Xing otrzymuje informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie Xing w czasie odwiedzin naszej strony internetowej, bez względu na to, czy dana osoba kliknie komponent Xing. Jeżeli przesyłanie tego typu informacji do firmy Xing nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Pod adresem https://www.xing.com/privacy firma Xing publikuje informacje na temat prywatności w związku ze zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem przez siebie danych osobowych. Ponadto pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection można znaleźć informacje na temat ochrony prywatności w związku z przyciskiem udostępniania Xing.

21. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu YouTube

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo umożliwiający wydawcom wideo nieodpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju nagrań wideo, dlatego za pośrednictwem tego portalu internetowego można oglądać pełne programy filmowe i telewizyjne, wideoklipy, trailery oraz filmy tworzone przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i zawierającej komponent YouTube, do przeglądarki internetowej w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie kierowana jest prośba od odpowiedniego komponentu YouTube (wtyczki YouTube) o pobranie obrazu odpowiedniego komponentu YouTube od firmy YouTube. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można znaleźć pod adresem www.youtube.com/yt/about/pl/. W ramach tej procedury technicznej firmy YouTube i Google uzyskują informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej, która jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli podczas wywoływania podstrony zawierającej wideo YouTube określona osoba, której dane dotyczą, jest w tym samym czasie zalogowana w serwisie YouTube, wówczas YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej witryny internetowej taka osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez firmy YouTube i Google oraz przypisywane do konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

Firmy YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie YouTube w czasie odwiedzin naszej strony internetowej, bez względu na to, czy dana osoba kliknie film YouTube. Jeżeli przesyłanie tego typu informacji do firm YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Zasady ochrony danych publikowane są przez firmę YouTube pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy YouTube i Google.

22. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania, jest dla naszej firmy art. 6 I lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych w związku z dostawą towarów lub świadczeniem innych usług bądź świadczeniem wzajemnym, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma posiada obowiązek prawny, w związku z którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu spełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) RODO. W nielicznych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może do tego dojść na przykład wtedy, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna obrażeń, a jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 I lit. d) RODO. Przetwarzanie może się również opierać na art. 6 I lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, o ile nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są dozwolone w szczególności, gdy zostały wymienione przez europejski organ ustawodawczy. W tym zakresie organ ten uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie (motyw 47 zd. 2 RODO).

23. Prawnie uzasadnione interesy w związku z przetwarzaniem po stronie administratora lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f) RODO, w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

24. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium decydującym o okresie przechowywania danych osobowych jest odnośny ustawowy okres przechowywania. Jeżeli dane kryterium przestanie obowiązywać lub po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane.

25. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące udostępniania danych osobowych;

konieczność udostępnienia danych w celu zawarcia umowy; obowiązek udostępnienia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe skutki nieudostępnienia danych

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest w niektórych przypadkach wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. w przypadku danych stron umowy). W niektórych przypadkach udostępnienie nam danych (które następnie muszą być przez nas przetwarzane) przez osobę, której dane dotyczą, może być konieczne do zawarcia umowy. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek udostępnić nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych sprawia, że zawarcie umowy z osobą, której dane dotyczą, będzie niemożliwe.

26. Procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

27. Bezpieczeństwo danych

W odniesieniu do wszystkich odwiedzin na stronie internetowej stosujemy powszechny protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z zasady jest to szyfrowanie 256-bitowe. W przypadku, gdy przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, stosujemy technologię 128-bitową v3. O tym, czy transmisja danej podstrony naszej witryny internetowej jest szyfrowana informuje symbol kłódki lub klucza na pasku statusu w dolnej części okna przeglądarki. Ponadto stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe przed przypadkową lub nieprzyjazną ingerencją, ich częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem bądź nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Wraz z rozwojem technologicznym, nasze zabezpieczenia podlegają nieustannej aktualizacji.

28. Aktualna wersja i zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności powstała w maju 2018 roku i stanowi wersję obecnie obowiązującą. W związku z przyszłym rozwojem naszych usług internetowych bądź ze względu na wymogi ustawowe lub prawne może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Najnowszą wersję Polityki Prywatności można w każdej chwili znaleźć i wydrukować pod adresem http://www.schmersal.pl/polityka-prywatnosci/.

Kolumna kontekstowa