Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Polityka prywatności

Wprowadzenie / zachowanie tajemnicy przez pracowników

Ochrona danych osobowych jest ważnym elementem w naszej codziennej pracy. W tym miejscu chcieliśmy przekazać podstawowe informacje na temat zasad ochrony danych na naszej stronie internetowej. Podstawę naszej polityki stanowią postanowienia federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i inne przepisy prawne w zakresie ochrony danych.
Ochrona danych jest ważnym zadaniem w naszym przedsiębiorstwie. Nasi pracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności oraz do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony danych.
Informacje na stronie internetowej zostały przygotowane z dużą starannością. Nie można jednak zagwarantować ich prawidłowości i kompletności. Z tego względu jakakolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej jest wykluczona. Korzystanie z naszej strony internetowej nie powoduje ustanowienia żadnego stosunku umownego między użytkownikiem i nami.

Dane osobowe

Ważnym elementem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z § 3 ust. 1 ustawy BDSG są to informacje osobiste lub rzeczowe o określonej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należą do nich w szczególności takie informacje jak nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, ale również, zgodnie z niektórymi wyrokami sądowymi, dane dotyczące użytkowania np. adres IP.

Wykorzystanie i cel zbierania danych

Podanie danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej nie jest z reguły konieczne. Jednak w celu świadczenia naszych usług wymagamy podania danych osobowych. W przypadku otrzymania zamówienia zbieramy, zapisujemy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny do świadczenia naszych usług i wypełnienia umowy. Dotyczy to również wysyłania materiałów informacyjnych, sporządzania ofert i udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania.
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej zapisujemy w celach statystycznych takie dane jak system operacyjny, przeglądarka, adres IP (adres URL wcześniej odwiedzanej strony) i czas. Dane zbieramy wyłącznie w celach statystycznych, aby optymalizować naszą stronę internetową. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych danych w przypadku niewłaściwego użycia systemu, aby określić jego przyczyny i czynnik, który to spowodował.
Należy podkreślić, że w przypadku transmisji danych przez Internet (np. przy komunikacji mailowej) nie jest zagwarantowana bezpieczna transmisja. Dlatego dane wrażliwe nie powinny być przesyłane lub tylko za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bądź w formie zaszyfrowanej.
Podczas korzystania ze strony internetowej nie są zbierane inne dane osobowe takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, chyba że informacje te zostaną podane dobrowolnie przez użytkownika, np. w ramach zapytania o usługę, wypełniania ankiety, udziału w konkursie lub innych zapytań o charakterze informacyjnym. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym nasza firma ma siedzibę.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Z zasady dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia usługi lub realizacji umowy. Urzędom i innym instytucjom państwowym informacje są udzielane wyłącznie w ramach obowiązków ustawowych lub w wyniku orzeczeń sądowych.
Na żądanie właściwych organów możemy ujawnić posiadane dane w indywidualnym przypadku, o ile jest to konieczne w celach ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniem, wypełnienia zadań ustawowych urzędów ochrony konstytucji bądź Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Dane dzieci i młodzieży

Osoby poniżej 18 lat nie powinny przesyłać do nas żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Świadomie nie żądamy żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Środki bezpieczeństwa

Aby chronić przekazane nam dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, podjęliśmy kompleksowe środki bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Nasze procedury bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed uszkodzeniami, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technicznego.

Linki

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron zewnętrznych. Po kliknięciu linków w większości przypadków adres IP znajduje się w dzienniku tych stron internetowych. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej, a nie stron podmiotów trzecich.

Informacja i cofnięcie zgody

Użytkownik może w każdej chwili zażądać bezpłatnej informacji o przechowywanych o nim danych bez podania jakichkolwiek przyczyn swojego żądania. Może w każdej chwili zablokować, poprawić lub usunąć zebrane przez nas dane oraz sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu danych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu należy zwrócić się na adres kontaktowy podany w impressum. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych.

Usunięcie danych

Po zakończeniu umowy i po upływie okresu określonego w przepisach podatkowych i handlowych dane osobowe zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na dalsze ich wykorzystanie.

Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie pozwalają nam np. dostosować stronę internetową do zainteresowań użytkownika lub zapisać hasło, aby nie trzeba go było za każdym razem wprowadzać od nowa. Naturalnie można również używać naszej strony internetowej bez plików cookie. Jeżeli użytkownik chce zapobiec rozpoznawaniu jego komputera, może zablokować zapisywanie plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Blokuj pliki cookie” w ustawieniach przeglądarki. Jak to zrobić, jest opisane w instrukcji obsługi producenta przeglądarki. Brak akceptacji plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony.

Biuletyn

W przypadku subskrypcji naszego biuletynu wykorzystujemy adres e-mail wyłącznie do przesyłania biuletynu, aż do momentu anulowania subskrypcji. Rezygnacja z biuletynu jest możliwa w każdej chwili za pomocą odpowiedniego linku w biuletynie lub przez wysłanie do nas odpowiedniej wiadomości. Rezygnacja jest możliwa za pomocą linku, poczty lub inną drogą.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, czyli danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google znajdujący się w USA i zostają na nim zapisane. W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach administrowania niniejszą stroną internetową Google wykorzystuje te informacje na potrzeby analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na tej stronie oraz w celu dostarczania administratorowi strony pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP wysyłany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zablokować zapisywanie plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Oprócz tego można zablokować rejestrowanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, o ile zostanie pobrana i zainstalowana wtyczka do przeglądarki dostępna pod poniższym adresem. Aktualny adres: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Pytania i dostępność

W przypadku dalszych pytań lub uwag dotyczących ochrony danych należy wykorzystać informacje kontaktowe podane w impressum.

Polityka prywatności jest oparta na „Modułowym wzorcu polityki prywatności na stronach internetowych” opracowanym przez firmę SCHUTZWERK GmbH (http://www.schutzwerk.com)) i jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Niemcy.